A A

Законова рамка

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) работи за постигане на предвидимост и прозрачност на законовата рамка, оперативните процеси и механизмите, регламентриращи соларния бизнес в България и бизнеса с ВЕИ като цяло.

За целта се включихме в процеса на създаване на промени в нормативната уредба. Представители на БФА участват в работните групи към МИЕТ по изготвяне на нов закон за ВЕИ и регулярно осъществяват работни срещи на най-високо ниво с:

* Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
* Министерство на регионалносто развитие и благоустройството (МРРБ)
* Парламентарна комисия по икономика, енергетика и туризъм.
* Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
* Национална енергийна компания (НЕК)
* Енергиен системен оператор (ЕСО)
* Енергопреносни предприятия (ЕРП)

Съвместно с Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия и с Германската фотоволтаична асоциация, експерти на БФА разработват гъвкав модел на фиксирана преференциална тарифа за фотоволтаични инсталации. Този модел на ценообразуване е съобразен с инсталираните през годината мощности и заложените цели за постигане на 16% ВЕИ от крайното брутно потребление на енергия в България през 2020 г.

Актуално