A A

Ученически практики

/Logos/name llp hrdc bg.png

Проектът „Мобилна практика в немски компании в областта на възобновяеми енергийни източници” (МПНК-ВЕИ) има за предмет изпращането на група от 20 ученици на триседмична практика във фирми, развиващи дейност в областта на възобновяемата енергетика, които са базирани в Германия.

Партниращи организации по реализиране на проекта са

/Logos/bpva_logo_sun.jpg Българска фотоволтаична асоциация,

/Logos/spge_logo.png СПГЕ „Джон Атанасов“ и

/Logos/wbstraining logo.jpg WBS Training AG.

Чрез проекта се цели намаляване на дистанцията между образованието и бизнеса, като се даде възможност на учениците от СПГЕ „Джон Атанасов” да усвоят актуални и иновативни знания и опит във ВЕИ сектора. Също така учениците ще посетят водещи фирми от бранша за производство на електричество от слънце и други възобновяеми източници, както и енергонезависими обекти.

Практиката ще се проведе в периода 2 - 22 юни 2013 г. в Дрезден, като нейният предмет е в пряка връзка с учебната програма на крайните ползватели – учениците с профил електроника и електроенергетика от СПГЕ „Джон Атанасов”.

Основни цели:

- достигане до добрите практики на обучение и технологии в областта на ВЕИ в работни условия и международна среда;

- получаване на познания, умения и компетенции в областта на възобновяемите енергийни източници;

- формиране на умения за работа в екип;

- подобряване и разширяване на лингвистичните умения в техническата област. Повишаване комуникативните умения по английски и немски език, придобиване на умения за общуване в междукултурна среда и мотивация за изучаване на чужди езици;

- засилване на взаимодействието между образователните институции и бизнеса - производствената среда;

- запознаване с многообразието на пазарните продукти от използване на ВЕИ в страната-домакин;

- разпространяване на натрупания опит от практиката в тази област, което ще бъде реализирано със средствата на ИКT и ще бъде насочено за нуждите на професионалното образование и обучение на младите хора в тази нова и переспективна област. Това ще гарантира повишаване на общественото съзнание за прилагане на модерни енергийни решения на регионално и национално ниво;

- придобиване знания, умения и квалификация, които спомагат за личностно израстване, пригодност за работа и конкурентно предимство при участие, както в националния, така и европейския пазар на труда и др.

Очаквани резултати:

- подобрена комуникация между образованието и бизнеса в сферата на ВЕИ;

- по-детайлно познаване и възможност за широко разпространение на германската практика в сферата на ВЕИ;

- повишени професионални компетенции на учениците, които да се прилагат в България;

- по-висока специфична езикова култура на участниците;

- придобит опит за решаване на практически казуси от текуща работа в сферата на ВЕИ;

- създадена онлайн платформа за споделяне на дейностите и постигнатите резултати по време на практиката и др.

>> За повече информация относно протичането на проекта тук

 

Актуално