A A

За нас

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) е сдружение с нестопанска цел, което обединява над 400 компании от ВЕИ сектора в България.

Нашите членове са фирми с най-различен профил – производители на соларни панели; проектанти; инсталатори; инвеститори в изграждането на фотоволтаични централи; фирми, развиващи проекти; финансови институции; инвестиционни посредници и консултанти, научни и образователни организации.

Мисията на БФА е устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика.

Целите на БФА са:

  • стабилност и предвидимост на правната и регулаторна рамка за инвеститорите във възобновяеми източници;
  • пълно прилагане на Третия енергиен пакет на Европейския Съюз;
  • популяризиране на позитивите за българските граждани и перспективите за страната от създаването на Европейския енергиен съюз;
  • подкрепа от институциите на новите цели на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката до 2030г.; 
  • увеличаване до 50% на дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението;
  • популяризиране на положителните за обществото ефекти от производството и потреблението на зелената енергия (климатични, здравни и екологични);
  • подобряване на  условията и средата за извършване на  нови инвестиции във възобновяема енергия.

Асоциацията поддържа ефективна комуникация с държавни институции – Народно събрание, Министерски съвет, Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и др.;
мрежовите оператори – Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО), дружествата ЧЕЗ, ЕнергоПро и ЕВН;
браншовите асоциации – Българска търговско промишлена палата (БТПП), Асоциация на производителите на екологична енергия (АПЕЕ), АУЕ, Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Съюз на производителите на екологична енергия - BG (СПЕЕ-БГ), Национален съюз на независимите енергопроизводители "ЕКОЕНЕРГИЯ" (НСНЕ Екоенергия) и др.;
екологичните сдружения – Коалиция за климата - България, WWF-България и др.;
местни и чуждестранни компании с дейност в енергетиката.

БФА е асоцииран член на Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA) и част от Конфедерацията на асоциациите за екологична енергия, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Устав на Българска фотоволтаична асоциация (pdf)

Актуално