A A

ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА. КРАЕН СРОК 8.09.2017 г.

2017-08-28 17:11:00 | 0

СЪНОУИ СОЛАР ГмбХ, Германия, рег. номер: HRB27730 на съда в Нюрнберг, в качеството си на заложен кредитор, обезпечен с особен залог върху търговското предприятие на „Камено Пи Ви Ес“ ЕООД - в ликвидация, ЕИК 201285885, вписал пристъпване към изпълнение и осъществяващ продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози, обявява на интересуващите се, че се открива търг за продажба на следното имущество:

Недвижим имот, ограничени вещни права, съоръжения и движими вещи, представляващи в съвкупността си фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 2845,42 kWp, находяща се в местност „Сепетлика“, гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, въведена в експлоатация на 30.04.2013 г.

Продажбата ще се извърши съобразно подробно описани в тръжната документация правила.

Заинтересованите следва да изпратят писмо за изразяване на интерес за участие в търга със следните данни: търговска фирма, фирмена регистрация, седалище и адрес на управление, лице и данни за контакт. Писмата се изпращат на имейл b.notovsky@boyanov.com или на адрес гр. София 1463, бул. „Патриарх Евтимий“ № 82 на вниманието на адв. Борислав Нотовски.

Заинтересованите ще получат достъп до документацията за фотоволтаичната електроцентрала и правилата за провеждане на търга, както и възможност за оглед на обекта.

Начална тръжна цена: 1 080 000 евро

Депозит - гаранция за участие в търга, платим при подаване на оферта: 54 000 евро

Срок за подаване на оферти: 8 септември 2017 г.

За допълнителна информация, моля, обърнете се към Борислав Нотовски на тел. +359 2 8055033 или имейл b.notovsky@boyanov.com.

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално