A A

Писмо от КФН до БФА относно стартиране на приложение за регистрация на лицата по §1д от ДР на ЗППЦК

2017-07-20 14:28:00 | 0

От 19 юни 2017г. стартира приложение за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на § 1Д от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в електронния модул"Е-РЕГИСТЪР" 1Д"

Съгласно §1д (ДВ, бр.42 от 2016г) Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК, разпоредбите на глава шеста "а" от ЗППЦК за разкриване на информация се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от КЕВР, дъжавните предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като е предвидено изключение за предприятия, които отговарят на два от трите критерии, посочени в ал.2 на разпоредбата, за които изискването не намира приложение.

С оглед осигуряване на възможност за изпълнение на законовите изисквания неприсъствено и по електронен път, Комисията за финансов надзор е отделила в самостоятелен модул "Е-РЕГИСТЪР 1Д"- функционалност за получаване и обработка на кореспонденцията, обслужваща бизнес процесите по приемането и оповестяването на информация от страна на дружествата, попадащи в обхвата на §1 Д от ДР на ЗППЦК.

С пълния текст на съобщението може да се запознаете тук

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.