A A

Информация относно писмо на ЕВН във връзка с дейността "Координатор на специална балансираща група"

2014-01-06 13:26:00 | 0

Част от производителите присъединени към ЕВН, които купуват електроенергия за собствени на ФЕЦ нужди от ЕВН Електроснабдяване като доставчик от последна инстанция са получили следното писмо. Молим да имате предвид информацията по-долу в случай, че вашите ФЕЦ са присъединени към ЕВН.

С това писмо ЕВН Електроснабдяване, в качеството си на Достачик от последна инстанция (ДПИ) уведомява, че Лицензията за тази дейност е допълнена с права и задължения за дейността "Координатор на специална балансираща група" за клиентите, на които доставя електроенергия.

Съгласно Правилата за търговия на електрическа енергия (ПТЕЕ), клиентите на ДПИ служебно се включват в неговата специална балансираща група. С това писмо ЕВН  уведомява, че разходите за балансиране служебно ще бъдат изчислени от ЕВН и ще бъдат включени в цената, която се плаща за доставената електроенергия за нуждите на обекта. Няма задължение за изпращане на почасови ежедневни графици за консумация, за неспазването на които да се носи отговорност, чрез заплащане на цена за небаланс, т.к. небалансите се поемат от ЕВН Електроснабдяване чрез заплащане на допълнителна цена.

Размерът на тази допълнителна добавка - разходи за балансираща енергия  се определя с Методиката, която можете да видите тук.

Методиката е една и за двете Лицензионни дейности на ЕВН електроснабдяване - като Краен снабдител и като Доставчик от последна инстанция.

Приложената Методика представлява принципи за разпределяне на небалансите в специалната балансираща група на ЕВН България Електроснабдяване, публикувани на  интернет страницата им, съгласно изискването на чл.58 ал.1 т.2 от ПТЕЕ.

Този документ разделя Производителите/Потребителите на преки и непреки членове, като участници в групата в зависимост от това кой отговаря за небалансите, които е предизвикал в групата, което се отразява накрая при разпределението на агрегирания небаланс. Пряк член е този, за който търговският участник регистрира ежедневен почасов график за всеки от обектите си. Непряк е този, който няма задължение за регистриране на такъв график и небалансите му се определят в края на периода по формула, заложена в документа. Това е еквивалент на нашата проста такса за тези, за които поемаме небалансите.

„Член на балансираща група“ е Пряк член на балансираща група, който по смисъла на ПТЕЕ, е обект или сума от обекти на търговския участник (потребител/производител), за който търговският участник регистрира ежедневен почасов график за прогнозното потребление/производство в ЕСО съгласно ПТЕЕ; „Непряк член на балансиращата група” е член на балансиращата група, който по смисъла на ПТЕЕ, е обект или сума от обекти на търговския участник (потребител/производител), който купува/продава електрическа енергия единствено от/на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и който не регистрира ежедневен почасов график за прогнозното потребление/производство в ЕСО съгласно ПТЕЕ.

Поставянето на този документ на интернет страницата вероятно е свързано и с подаване на заявление за регистрация от ЕВН Електроснабдяване, съгл. чл.59 от ПТЕЕ.

Този подход при наименоването трябва да се разграничава от легалната дефиниция, която съгласно ПТЕЕ (параграф 1, т.3 и т.4 от ДР на ПТЕЕ) е дадена за т.3 „Непряк член“ на балансираща група – обект на потребител, за който е сключен договор само с един доставчик и за който обект отговорността за балансиране е прехвърлена на този доставчик и т.4 „Пряк член“ на балансираща група – обект на потребител, за който може да бъде сключен договор с повече от един доставчик, но отговорността за балансиране е прехвърлена само на един от тях.

Във връзка с информацията, че от 01.01.2013 се очаква стартиране на балансиращият пазар, нашите адвокати провериха в Търговския регистър към Агенцията по вписванията дали е вписано преобразуването с отделянето чрез придобиване което е предварително разрешено  с Решение No Р - 205/18.12.2013 г. на ДКЕВР и установиха, че не е подадено още заявление за това.

След това вписване и преди началото на балансиращия пазар ЕСО ще трябва да се сертифицира от ДКЕВР като преносен оператор, като решението се нотифицира от Европейската комисия, в срок 4 месеца от датата на постъпването на искането за сертифициране или от образуването на производството по  инициатива на ДКЕВР или по искане на Европейската комисия (чл. 81а от ЗЕ).

След това ще трябва за изпълнение на изискванията на ЗЕ за независим преносен оператор (това е избраната фигура съгл. ПТЕЕ - независим преносен оператор ) да се приеме програма за съответствие, за гарантиране на независимост при изпълнение на дейността от вертикално интегрираното предприятие.

Стартирането на пазара без сертифициране и нотификация, съгласно ЗЕ ще е в нарушение на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ, L 211/55 от 14 август 2009 г.) и РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 714/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия.

След изпълнение на горното и при готовност на Оператора за старт на балансиращия пазар всеки Производител от ВЕИ ще може да направи избор на Координатор на комбинирана балансираща група, а в случай, че не избере такъв, то служебно ще бъде причислен в специалната балансираща група на Крайния снабдител или Обществения доставчик, в зависимост от това към кой оператор е присъединена централата. (чл.56 ал.4 от ПТЕЕ -  Когато не са избрали друг координатор на балансираща група, производителите на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия са в балансиращите групи по ал. 6, т. 1 и 2 и ал. 7, т. 2 и 3 с координатори обществения доставчик или крайния снабдител в зависимост от сключените договори за изкупуване на електрическа енергия).

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално